Ekopedagogiskt seminarium och boksläpp vid Folkets forum inför Stockholm+50

Ecopedagogical seminar and book release in conjunction with People’s Forum and Stockholm+50.

Tuesday, May 31, 7pm – 8:30pm, ABF-huset, Stockholm, Sveavägen 41.

The event is available on site and partly online. Language will be Swedish and English.

We encourage you to be on site, if possible. Otherwise you can participate through this link (100 participants as a maximum): https://us02web.zoom.us/j/82775450840?pwd=Nm9PanRCR0U1ZnZKUjBZQ3NVdFJpUT09

For more details in English, please see below.

Ekopedagogiska föreningen medarrangerar seminariet ”Ekopedagogik för naturens rättigheter” vid Folkets forum inför FN:s miljökonferens Stockholm+50.

Ett huvudfokus för FN-konferensen är att möjliggöra en hållbar relation mellan människan och resten av naturen. Seminariet tar fasta på detta och lyfter fram ekopedagogikens möjligheter att vägleda en sådan lärprocess. Det bygger på boken ”Ecopedagogy for Earth Rights – Co-creating a Vibrant Culture of Peace” som försläpps vid samma tillfälle (länk längst ned för förbeställning). Boken är en engelsk version av ”Naturens rättigheter – att skapa fred med jorden”. Den engelska versionen är skriven av Ingrid och Nikolas Berg, Martin Hultman och Hana Begovic.

Flera aktörer, däribland arbetarrörelsen och Svenska kyrkan, har tryckt på för att naturens rättigheter i form av ekocidlagstiftning ska bli ett centralt tema för FN-konferensen. För 50 år sedan blev Olof Palme den första politiska ledaren internationellt att efterfråga en ekocidlag, i samband med den första internationella miljökonferensen som också ägde rum i Stockholm. Boken tar avstamp i detta och behovet av ekopedagogik för att förverkliga visionerna.

Det går inte att registrera sig för seminariet, utan först till kvarn gäller. Språket kommer vara svenska och engelska.

Medarrangörer: Ekopedagogiska föreningen, ABF-förbundet, Earth Advocacy Youth, nätverket Folkbildning för omställning (FOOM) och Jordens vänner.

Zoom-länk: https://us02web.zoom.us/j/82775450840?pwd=Nm9PanRCR0U1ZnZKUjBZQ3NVdFJpUT09
(Meeting ID 827 7545 0840, passcode: 038677)

Förbeställning av boken: Boken planeras för utgivning efter sommaren. Redan idag kan den dock förbeställas med följande länk: https://dixibooks.com/product/ecopedagogy-for-earth-rights/

Information om Folkets forum: https://stockholmplus50.se, https://fb.me/e/1HJCvDPFP.

Här följer mer information om seminariet i korthet, programmet och medverkande på både svenska och engelska.

Ekopedagogik för naturens rättigheter – i korthet

Vår tids stora lärande handlar om att utveckla en fredlig relation mellan mänskligheten och resten av naturen. För 50 år sedan formulerades denna vision genom idéerna om naturens rättigheter och ekocidlagstiftning. En god idé kräver en god pedagogik. Ekopedagogik vägleder medskapandet av en hållbar, rättighetsbaserad fredskultur.

Detta interaktiva seminarium utforskar ekopedagogik som jordbaserad folkbildning, liksom det ekologiska lärandets nyckelroll för att nå bortom de globala hållbarhetsmålen. Det baseras på boken Ecopedagogy for Earth Rights – Co-Creating a Vibrant Culture of Peace, som försläpps vid detta tillfälle.

Ecopedagogy for Earth Rights – in short

The great learning of our time is about developing a peaceful relationship between humankind and the rest of Nature, a main focus of the UN Environmental Conference Stockholm+50. 50 years ago, this vision was formulated in the ideas of ecocide legislation and Rights of Nature. A good idea requires a good pedagogy. Ecopedagogy guides the co-creation of a rights-based Culture of Peace.

This inter-active seminar explores ecopedagogy as Earth-based popular education, as well as the key role of ecological learning in reaching beyond the global sustainability goals. It is based on the book Ecopedagogy for Earth Rights – Co-Creating a Vibrant Culture of Peace which is pre-released on this occasion.

Co-organizers: Ekopedagogiska föreningen (Swedish Association of Ecopedagogy), ABF-förbundet (Worker’s Education Association), Earth Advocacy Youth, the network Folkbildning för omställning, (Popular Education for Transition, FOOM) and Friends of the Earth Sweden.

Pre-order the book: https://dixibooks.com/product/ecopedagogy-for-earth-rights/

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/82775450840?pwd=Nm9PanRCR0U1ZnZKUjBZQ3NVdFJpUT09
(Meeting ID 827 7545 0840, passcode: 038677)

Programme and Participants

1. Introduction: Ecopedagogy for a Rights-based Culture of Peace

(In Swedish with English translation.)

With the authors of the book:

 • Ingrid Berg, Co-founder of Swedish Association of Ecopedagogy
 • Nikolas Berg, Co-founder of Swedish Association of Ecopedagogy
 • Martin Hultman, Associate Professor at Chalmers University, Gothenburg
 • Hana Begovic, Founder and Director, Earth Advocacy Youth

2. International Perspectives on Ecopedagogy for Earth Rights

(In English.)

 • Julia Gilvad Rasmussen, Governance & Programme co-ordinator, Earth Advocacy Youth
 • Lisa Addo, Co-founder of Planet Positive Alliance, Ghana
 • Cormac Cullinan, Founder of Wild Law Institute
 • Myra L. Jackson, UN Representative, Earth Law Center

3. How can we Learn Together to Co-Create Peace with Earth?

(In Swedish, translation to English available on site upon request.)

 • Ylva Gustafsson, samisk kulturarbetare, utbildad i uttryckande konstterapi
 • Peter Erickson, studieombudsman, ABF-distriktet i Stockholmsregionen
 • Rikard Rudolfsson, ordförande i Jordens vänner, folkbildare
 • Frida Gårdmo, klimat- och miljösamordnare, Svenska kyrkan

Closing dialogue with participants, in Swedish.

Warmly welcome – varmt välkommen!


Hissa samernas flagga!

Låt samernas flagga synas i alla kommuner den 6 februari!

Samerna är en del av hela Sverige, oavsett var vi bor. Därför anser vi att alla kommuner bör inkludera den samiska nationaldagen 6 februari i sina riktlinjer för flaggning. Flaggdagen utgör ett tillfälle att uppmärksamma och lära om samisk kultur och derasledarskap i att förverkliga en hållbar framtid.

Att hissa den samiska flaggan den 6 februari är ett ställningstagande för mångfald och demokrati! Det innebär ett erkännande av samerna och deras betydelse för vårt land, både historiskt och för framtiden. Det uttrycker en vilja att lära mer om det samiska folket, liksom en vilja att vända historiska orättvisor. Det står även för en önskan att lära av samernas erfarenheter av att leva i fred med jorden, i arbetet för att förverkliga ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Du kan vara med och göra skillnad genom att fråga din kommun om riktlinjerna för flaggning. Ifall det behövs kan du skicka in ett medborgarförslag om att kommunen alltid hissar den samiska flaggan den 6 februari. Du kan även komplettera med ett medborgarförslag om att synliggöra och lära om samisk kultur, inklusive synen på hållbarhet och andra aktuella samhällsfrågor. Du kan dessutom be exempelvis lokala skolor och arbetsplatser att uppmärksamma dagen.

Mer bakgrund: Det enda urfolket i Sverige och Europa.

Samerna är inte bara ett av vårt lands fem minoritetsfolk utan det enda urfolket i Sverige och Europa. Det moderna Sveriges välfärd har till stor del byggt på naturresurser från Sápmi, samernas land i norr. Urfolkens kulturer och kunskaper är viktiga för att förverkliga omställningen till en hållbar planetär kultur, inte minst de globala målen.  

Sametinget har som första folkvalda organ i Europa ställt sig bakom deklarationen om Moder jords rättigheter, som står för behovet att åstadkomma en balanserad och respektfull relation mellan människan och resten av skapelsen. De har förmedlat att urfolkens rättigheter hänger samman med naturens rättigheter. Så här uttryckte sig sametingsledamoten Marie Persson Njajta när beslutet togs den 28 maj 2018:

”[Motionen] ifrågasätter synsättet där människan hela tiden ställer sig över naturen. Naturens rättigheter handlar om att det behövs ett paradigmskifte till det synsätt där människan ser sig som en del av naturen, det vill säga ett mer urfolksmässigt sätt att förhålla sig till naturen som handlar om att vi tillhör våra marker, våra vatten och våra landskap.”

Vill du ha inspiration kring hur du kan kontakta din kommun så rekommenderar vi dig att läsa brevet och uppmaningen från förra årets manifestation: https://docs.google.com/document/d/1QBAiQCTzNOs6WUEHJMpGXluD9zjQVfiVOCrprpGe5yE/edit?usp=sharing

Samlas på det sätt som är möjligt i dessa tider och fira dagen tillsammans. Informera dig, se en dokumentär, spela samisk musik och har du en flaggstång, hissa flaggan du med. Vi välkomnar också ditt deltagande i detta uppror genom att berätta om ditt engagemang på tex sociala medier. På samernas nationaldag kan du posta en bild på den samiska flaggan för att skapa uppmärksamhet och medvetenhet.

Denna bild tagen av Carmen Blanco Valer är välkommet att användas:

Varje handling, liten som stor gör skillnad!

Tack för ditt medskapande! / Ekopedagogiska föreningen

Ps. På facebook kan du även delta i detta event: https://fb.me/e/RHq0oOJj