Stadgar

Antagna vid konstituerande möte 7 januari 2020.

1. Namn och ändamål

Föreningens namn är Ekopedagogiska föreningen i Sverige. Föreningens syfte är att verka för spridningen av ekopedagogik inom alla samhällssektorer, som ett sätt att möjliggöra ett språng för hållbart lärande – från antropocentriskt till jordcentrerat. Ekopedagogiken är en rättighetspedagogik som förenar människans och naturens rättigheter, och frigör förmågan att agera som medskapare av en hållbar kultur baserad på fred, tillit och ömsesidighet. Den beskrivs närmare i boken Naturens rättigheter – när lagen ger fred med jorden[2] .

Ekopedagogiska föreningen i Sverige är allmännyttig samt religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen har sitt säte i Järna, Södertälje kommun, men verkar i hela Sverige samt internationellt.

2. Medlemskap

Medlemskap är öppet för fysiska personer som arbetar i enlighet med föreningens syfte och betalar medlemsavgift som beslutas av årsmötet, samt för juridiska personer, dvs företag och organisationer som stöder föreningens syfte (”stödmedlemmar”). Endast fysiska medlemmar har rösträtt och får delta i beslutsfattande på årsmöte. Stödmedlemmars avgiftsstorlek  beslutas av årsmöte. Medlemmar eller stödmedlemmar som motarbetar föreningens syfte kan uteslutas.

3. Hållbar kultur

I all kommunikation eftersträvas dialog och lärande för att ”leva som vi lär” genom att bygga och utforska en hållbar tillitskultur enligt § 1. Alla möten börjar med incheckningsrunda och avslutas med utcheckningsrunda, som ett sätt att hålla kulturen levande. Syftet är att möta varandra som subjekt snarare än objekt, enligt ekopedagogiska synsätt enligt § 1.

4. Årsmöte

Årsmötet har den högsta beslutande funktionen. Årsmötet hålls senast i mars och utlyses minst en månad före mötesdagen. Kallelse med dagordning utgår senast två veckor innan mötesdagen. Motioner till årsmötet skall lämnas till styrelsen senast två veckor i förväg.

Ett årsmöte behandlar

  • Verksamhets- och ekonomisk berättelse
  • Revisionsberättelse
  • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Val av styrelse
  • Val av revisorer
  • Val av valberedning
  • Motioner och styrelseförslag
  • Medlemsavgiftens och stödavgifters storlek
  • Ekopedagogisk reflektion
  • Övriga frågor

Extra årsmöte inkallas om ordinarie årsmöte, föreningens revisor eller minst en fjärdedel av medlemmarna så önskar. Information och kallelse sker i enlighet med kallelse till årsmöte och mötet kan endast fatta beslut om utskickade ärenden.

5. Styrelse

Styrelsen består av minst tre ledamöter och väljs för ett år i taget. Föreningen förvaltas mellan årsmötena av styrelsen. Styrelsens medlemmar ska vara engagerade i föreningens verksamhet.Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare, kassör samt firmatecknare. Styrelsen kan även utse representant/talesperson för föreningen, beroende på situation och sammanhang. Årsmötet bestämmer styrelsens storlek och omfattning.

6. Beslut

Beslut fattas enligt koncensus (samtyckesprincipen). Kan inte koncensus uppnås bordläggs frågan till kommande möte, för att möjliggöra ytterligare dialog och reflektion. Om en fråga inte kan beslutas i koncensus på två möten kan det vid ett tredje möte fattas beslut i frågan med ¾ majoritet. För att fatta beslut behöver alla styrelseledamöter vara delaktiga i beslutet.

För beslut på årsmöte gäller samma sak, två möten med möjlighet till koncensus och först vid ett tredje möte kan beslut fattas med ¾ majoritet.

7. Revisor

Föreningen har en av årsmötet utsedd revisor samt en av årsmötet utsedd revisorssuppleant. Dessa har en mandattid om ett år.

8. Valberedning

Föreningen har en av årsmötet utsedd valberedning. Årsmötet bestämmer valberedningens storlek. Valberedningen har en mandattid om ett verksamhetsår.

9. Räkenskaper

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Räkenskaperna skall lämnas för revision senast fyra veckor innan årsmötet.

10. Stadgeändring och föreningens upplösning

Stadgeändring kan beslutas av två på varandra följande årsmöten varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid föreningens upplösande skall dess medel inom ett år överföras till likartad verksamhet, utsedd av årsmötet.

%d bloggare gillar detta: